نام: محسن کیامنصوری
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: مکانیک
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: k i a m a n s o u r i @ i a u n s . a c . i r
تلفن: 09113912797
آدرس: نوشهر، میدان لتینگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر، دفتر گروه مکانیک - کدپستی: 4651141433


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
دکترا مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه علم و صنعت ایران ایران 1395
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه تهران - دانشکده فنی ایران 1389
کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی دانشگاه علم و صنعت ایران ایران 1386

سوابق اجرایی
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
سال 
ماه 
سال 
ماه 
مدیر گروه آموزشی مهندسی مکانیکدانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر1396اسفندتاکنون
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهردانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر1391مهرتاکنونمقالات در نشریات
عنوان مقاله 
نام نشریه 
سال انتشار 
شماره جلد 
شماره صفحه 
کاربرد برنامه‌نویسی شیءگرا در بسته نرم‌افزاری منبع‌باز OpenFOAM برای شبیه‌سازی پراکنش آلاینده‌هادومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا AQM 2013139211057
تحلیل دقت مدل‌های مختلف k-ε غیرخطی در پیش‌بینی میدان جریان و پراکندگی آلاینده‌ها در اطراف یک ساختمان مدلمجله مهندسی مکانیک مدرس (علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین ISC)139314165-174
شبیه‌سازی عددي جريان و پراکنش آلاینده‌ها در اطراف ساختمان‌ها در يک دره خیابانيسومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا AQM 2015139311082
بررسی عملکردی استفاده از مبدل‌های حرارتی لوله‌ای در خاورمیانهسومین کنفرانس یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی1395113
تحلیل روش‌های مختلف تولید آشفتگی ورودی در رهیافت شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ برای پیش‌بینی پراکندگی آلاینده‌ها در اطراف ساختمان‌های مدلنشریه علمی پژوهشی روش‌های عددی در مهندسی (علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین ISC)13953585-112
مدلسازی گرفتگی رگ سهموی و بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر تنش برشی و ایجاد پلاک با استفاده از حل عددیسومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم139516
مقایسه مدل‌های آشفتگی مختلف در شبیه‌سازی جریان و پراکندگی گاز آلاینده پیرامون یک ساختمان بلندپنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا AQM 2017139511055

تحقیقات
عنوان 
انتقال حرارت به روش های هدایت، جابجایی و تشعشع Heat Transfer: Conduction, Convection & Radiation
انتقال حرارت دو فازی (جوشش و میعان) Two Phase Flow: Boiling & Condensation
تاسیسات حرارتی و برودتی و تهويه مطبوع HVAC
دینامیک سیالات محاسباتی (Computational Fluid Dynamics (CFD
مبدل‌های حرارتی (مبادله‌کن‌های گرما) Heat Exchangers
مدل سازی جریان آشفته (توربولانس) Turbulent Flow & Turbulence Modelling
 
مقالات علمی
Title 
Authors 
Publication Date 
Investigation of Accuracy of Non-Linear k–ε Models for Flow Field around a Model BuildingMohsen Kiamansouri, Farzad Bazdidi-Tehrani22/04/2014
Conference The 22nd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2014
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description Evaluation of the performance of various non-linear k-ε models for predicting flow field around an isolated model building with the rooftop flush vent within the turbulent boundary layer is investigated. Two cubic models, proposed by Ehrhard et al. and Craft et al., and one quadratic model proposed by Shih et al., are examined by comparing their simulation results with the experimental data and standard k-ε model. All the computations are performed by using a self-developed object-oriented C++ programming in OpenFOAM CFD package, which contains applications and utilities for finite volume solvers. In this study, the three non-linear models can reproduce vortex shedding behind the model building during unsteady calculations. The standard k-ε model provided inadequate results for the flow field, because it could not reproduce the basic flow structures, such as reverse flow on the roof. By contrast, the non-linear models are able to predict anisotropic stresses and correctly show the dominant stress over the roof to be the streamwise Reynolds stress. Among the RANS models, the Craft model shows the best agreement with the experimental data. The good performance of the Craft non-linear model in the wake region can be interpreted from the magnitude of the total kinetic energy after considering the solved wind fluctuations. Keywords: Computational Fluid Dynamics (CFD), OpenFOAM, Non-linear k-ε models, Model building
Prediction Accuracy of Non-Linear k–ε Models for Pollutant Dispersion around a Model BuildingMohsen Kiamansouri, Farzad Bazdidi-Tehrani22/04/2014
Conference The 22nd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2014
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description A numerical simulation was conducted to assess prediction accuracy of various non-linear models for estimating concentration field around a cubical model building with a stack vent located on its roof. The results of these models were compared with SKE model and wind-tunnel data. Three non-linear models, namely, Craft et al., Lien et al. and Rubinstein and Barton models were investigated where Craft et al. and Lien et al. models are cubic and Rubinstein and Barton model is quadratic. All the computations were performed by the use of the self-developed object-oriented C++ programming in OpenFOAM CFD package, which contains applications and utilities for finite volume solvers. Among the various models studied here, results of the SKE model for the concentration field were unfavorable, because it cannot reproduce the basic flow structure, such as the reverse flow on the roof. On the contrary, the non-linear models were able to predict the concentration field better than the SKE model due to inclusion of the quadratic and cubic terms. It can be said that concentrations predicted by all CFD models were less diffusive than those of the experiment, although the non-linear k–ε models have reduced this difference. Keywords: Pollutant dispersion, Numerical simulation, OpenFOAM, Non-linear k-ε models, Model building
Analysis of various non-linear k–ε models accuracy to predict flow field and pollutant dispersion around a model buildingMohsen Kiamansouri, Farzad Bazdidi-Tehrani13/07/2014
Conference
Journal Modares Mechanical Engineering
Volume 14
Issue 6
Pages 165-174
Publisher Tarbiat Modares University
Description The present paper investigated the capability of various non-linear k–ε models for predicting flow field and pollutant dispersion around a cubical model building with a stack vent located on its roof center within the turbulent boundary layer. One quadratic model proposed by Nisizima and Yoshizawa, and two cubic models, proposed by Lien et al. and Ehrhard and Moussiopoulos were examined by comparing their simulation results with the wind tunnel data and standard k–ε model. All the computations were performed by using the self-developed object-oriented C++ programming in OpenFOAM CFD package, which contains applications and utilities for finite volume solvers. The standard k–ε model provided inadequate results for the flow field, because it could not reproduce the basic flow structures, such as reverse flow on the roof. By contrast, the non-linear models were able to predict anisotropic stresses and correctly showed the dominant stress over the roof to be the streamwise Reynolds stress. The non-linear models were able to predict the concentration field better than the SKE model due to inclusion of the quadratic and cubic terms. Among the RANS models, the Ehrhard model showed the best agreement with the experimental data. It was shown that concentrations predicted by all turbulence models were less diffusive than those of the experiment, although the non-linear k–ε models have reduced this difference. Keywords: Pollutant Dispersion, Computational Fluid Dynamics (CFD), OpenFOAM, Non-Linear k–ε Models, Model Building
Investigation of various non-linear eddy viscosity turbulence models for simulating flow and pollutant dispersion on and around a cubical model buildingMohsen Kiamansouri, Farzad Bazdidi-Tehrani, Mohammad Jadidi01/04/2015
Conference
Journal Building Simulation; Impact Factor: 1.409 (Q1)
Volume 8
Issue 2
Pages 149-166
Publisher Springer
Description Prediction accuracy of various non-linear eddy viscosity turbulence models for simulating flow and pollutant dispersion on and around an isolated cubical model building with a rooftop vent within the neutral turbulent boundary layer was investigated. For this purpose, three types of quadratic along with three cubic non-linear models were employed and simulation results were compared with the available wind tunnel measurements and linear revised k-ɛ models. They were different from the preceding simulations which have only concentrated on the wind flow field around buildings. Detailed analysis of dispersion mechanisms based on convective and turbulent diffusion mass fluxes indicated that concentration distributions predicted by non-linear models at the sidewall improved significantly relative to the traditional standard k-ɛ and linear revised k-ɛ models which was due to larger lateral turbulent diffusion. Moreover, thorough analysis of these fluxes underlined the prominent capability of non-linear models in capturing the anisotropy of turbulence and verified the importance of recirculation regions in the pollutant dispersion around a model building. Among the various non-linear models under study, cubic models of Craft et al. and Ehrhard and Moussiopoulos provided the best performance as compared with the other numerical and experimental data. Keywords: Pollutant dispersion; Computational fluid dynamics; Non-linear eddy viscosity turbulence models; Cubical model building
Turbulent Schmidt Number Effects on Pollutant Dispersion in a Street CanyonMohsen Kiamansouri, Farzad Bazdidi-Tehrani, Mohammad Jadidi, Dariush Bodaghi12/05/2015
Conference The 23rd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2015
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description In the present paper, flow field and pollutant dispersion in a three-dimensional street canyon are studied numerically. The effects of turbulent Schmidt number, Sct, on pollutant dispersion in a street canyon are investigated with the purpose of determining the optimum value of Sct by considering the dominant flow structure in the street canyon. In order to validate the present numerical simulations, CFD results are compared with the available wind tunnel experimental measurements. All the numerical computations are performed employing the self-developed object-oriented C++ programming in OpenFOAM open-source CFD software package, which contains applications and utilities for the finite volume solvers. The streamlines show the formation of a well-shaped vortex between the two buildings with a diameter equal to the distance between them in the street canyon. It is found that pollutant dilution on the leeward wall of the upstream building is lower than that on the windward wall of the downstream building, which is due to existence of a large clockwise vortex in the street canyon, giving rise to minimum dilutions at the center of street canyon and the lee of upwind building. A higher value of pollutant dilution in the street canyons is observed near the windward facade of the second building, since due to larger height of the downstream building, more fresh air is drawn in on the windward side to promote the pollutant mixing inside the street canyons. Comparison of the different Sct for the normalized dilution on the buildings’ surfaces reveals that the optimum value of Sct=0.6 shows the closest results to the experimental data for the present configuration. Keywords: turbulent Schmidt number, street canyon, pollutant dispersion, computational fluid dynamics
Dynamic sub-grid scale turbulent Schmidt number approach in large eddy simulation of dispersion around an isolated cubical buildingMohsen Kiamansouri, Farzad Bazdidi-Tehrani, Mohammad Jadidi 01/04/2016
Conference
Journal Building Simulation; Impact Factor: 1.409 (Q1)
Volume 9
Issue 2
Pages 183-200
Publisher Springer
Description In this paper, the effects of the sub-grid scale (SGS) turbulent Schmidt number, SC SGS, on the large eddy simulation of dispersion on and around an isolated cubical model building with a flush vent located on its roof are examined. Constant and dynamic Sc SGS approaches for SGS turbulent mass flux modeling are employed. Simulation results are compared with the available wind tunnel measurements. Furthermore, the influence of the grid resolution on the accuracy of results predicted by the dynamic SC SGS approach is investigated. Detailed statistical analysis of SC SGS demonstrates that the dynamically computed SC SGS at different locations varies by a factor of almost 5 and a considerable deviation of SC SGS from its common values of 0.5 and 0.7 occurs. Particularly, in the vicinity of the building where the concentration gradients are noticeable, SC SGS has a larger variation. Also, the probability of occurrence of 0.2 < SC SGS <1.5 is more than 90 percent and the SC SGS mean values are nearly around 0.8 to 1 with a maximum variance of 0.2. In addition, by refining the grid, the differences between the predictions of constant and dynamic SC SGS approaches decrease. This is due to the reduction of sub-grid scales contribution to turbulent dispersion. It is confirmed that dynamic SC SGS approach is a practical alternative to the constant SC SGS approach, effectively eliminating a user-defined model coefficient. Keywords: large eddy simulation, sub-grid scale turbulent Schmidt number, dynamic ScSGS approach, grid resolution, dispersion, cubical building
POD Analysis of Unsteady Turbulent Flow and Dispersion around a Model Building Using Scale-Adaptive SimulationMohsen Kiamansouri, Farzad Bazdidi-Tehrani, Mohammad Jadidi26/04/2016
Conference 24th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2016
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description Several studies have been performed on computational fluid dynamics (CFD) predictions based on unsteady Reynolds–averaged Navier–Stokes equations (URANS) models for flow and dispersion around buildings. But it has been reported that URANS models only contribute to reproduction of a certain part of large-scale unsteady flow patterns and give information on low-frequency contents around model buildings. Scale-Adaptive Simulation (SAS) approach is an improved URANS formulation, which allows the resolution of turbulent spectrum in unstable flow conditions. Nevertheless, very few studies have evaluated the performance of SAS in modelling flow and dispersion. The purpose of this study is to evaluate the relative performance of SAS in modelling unsteady concentration and flow fields around a model building and to clarify the mechanisms for its discrepancy in relation to other transient simulations such as large eddy simulation (LES) and URANS. For this purpose, in the present paper the transient behavior and dominant structures of flow field predicted by SAS are evaluated by proper orthogonal decomposition (POD) technique. Results highlight the outstanding performance of SAS in comparison with the URANS computation based on SST modelling not only for instantaneous distributions of concentration and velocity, but also for time-averaged ones. This tendency is directly related to the accurate reproduction of unsteady fluctuations around the model building by SAS. The quantitative and qualitative agreements for the shapes and magnitudes of POD modes between SAS and LES confirm the LES-like behavior of SAS in the wake region. Keywords: Scale-Adaptive Simulation (SAS), Proper orthogonal decomposition (POD), Spectral analysis, Large eddy simulation (LES), URANS
Embedded Large Eddy Simulation Approach for Pollutant Dispersion around a Model Building in Atmospheric Boundary LayerMohsen Kiamansouri, Farzad Bazdidi-Tehrani, Mohammad Jadidi 01/06/2016
Conference
Journal Environmental Fluid Mechanics; Impact Factor: 1.603 (Q1)
Volume 16
Issue 3
Pages 575-601
Publisher Springer
Description In the present article, the potential of Embedded Large Eddy Simulation (ELES) approach to reliably predict pollutant dispersion around a model building in atmospheric boundary layer is assessed. The performance of ELES in comparison with Large Eddy Simulation (LES) is evaluated in several ways. These include a number of qualitative and quantitative comparisons of time-averaged and instantaneous results with wind tunnel measurements supplemented by statistical data analyses using scatter plots and standard evaluation metrics. Results obtained by both LES and ELES approaches show very good agreement with the experiment. However, addition of turbulence to mean flow at RANS-LES interface in ELES approach not only increases the turbulence intensity, it also results in larger values of turbulent kinetic energy (TKE) as well as a shorter reattachment length in the wake region. Accordingly, higher levels of TKE predicted by ELES increase the local intensity of concentration leading to shorter plume shapes as compared with LES. In general, ELES shows better agreement with experiment on the surfaces of model building and also in the downstream wake region. In terms of computational costs, the CPU time required to obtain statistical values in ELES is about 49% lower than that of LES and the number of iterations per time step is also reduced by 55% as compared with LES. Keywords: Embedded large eddy simulation; Zonal RANS-LES; Turbulence generation at RANS-LES interface; Pollutant dispersion; Atmospheric boundary layer; Hybrid RANS-LES
Inflow turbulence generation techniques for large eddy simulation of flow and dispersion around a model building in a turbulent atmospheric boundary layerMohsen Kiamansouri, Farzad Bazdidi-Tehrani, Mohammad Jadidi01/11/2016
Conference
Journal Journal of Building Performance Simulation; Impact Factor: 2.483 (Q1)
Volume 9
Issue 6
Pages 680-698
Publisher Taylor & Francis
Description The present paper investigates the performance of various inflow turbulence generation techniques (ITGT) for large eddy simulation (LES) of flow and dispersion around a model building in a turbulent atmospheric boundary layer. Four different ITGT comprising 1 – no fluctuations, 2 – spectral method, 3 – vortex method and 4 – internal mapping, based on two basic methodologies (i.e. precursor and synthetic turbulence methods), are employed. These techniques are evaluated by considering their prediction accuracy, computational costs, complexity of implementation, inflow information required to operate and impacts on the flow downstream of the inlet, particularly in the wake region of the model building. Results indicate that the accuracy of LES predictions is greatly reliant on ITGT. It is shown that ITGT not only have significant effects on flow field vortical structures, but also influence frequency contents of velocity fluctuations, recirculation regions and plume shapes in the wake region. Keywords: large eddy simulation, model building, inflow turbulence generation, vortex method, internal mapping, synthetic turbulence
CFD Analysis of Shear Wall Stress in Rupture Cerebral Aneurysm in the PatientsMohsen Kiamansouri, Ali Lohrasbi Nichkouhi, Abolfazl Panahi08/02/2017
Conference The 3rd National Conference on Fluid Flow, Heat and Mass Transfer-FFHMT2017
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description Biomechanically, rupture of an aneurysm occurs when wall shear stress exceeds the strength of the wall tissue. At present, risk-assessment of unruptured aneurysms does not include evaluation of the trauma shape, yet clinical experience suggests that this is of importance. We aimed to develop a computational model for simulation of fluid-structure interaction in cerebral aneurysms, with special emphasis on wall shear stress (WSS).The simulation results exposed areas of high wall shear stress (WSS) and wall displacement located where aneurysms often rupture. We suggest that analyzing wall tension and wall displacement in cerebral aneurysms by numeric simulation based on patient specific could be developed into a modern method for individualized prediction of rupture risk. Keywords: Cerebral Aneurysm, WSS, rupture, Computational Fluid Dynamic
صفحه 1 از 3 (21 مورد)قبلی[1]23بعدی